Internationalisering

Internationaliseringsbeleid van Stichting OPO Hof van Twente

Het is belangrijk dat internationalisering een integraal onderdeel wordt van het onderwijs en daarmee van het curriculum. Het is geen extra activiteit; internationalisering dient de mindset te zijn van leerkrachten en directeuren die werkzaam zijn binnen de scholen van OPO Hof van Twente. Bijvoorbeeld bij het organiseren van een project, het geven van lessen of het aanschaffen van materialen dient internationalisering altijd in je achterhoofd te zitten. Op die manier wordt het automatisch onderdeel van je organisatie, opent het een wereld van mogelijkheden en verbreedt het het perspectief van kinderen, hun ouders en leerkrachten.
Internationalisering in Azelo

In Azelo bieden wij, passend bij onze visie, de leerlingen Engels op niveau aan. Door het afnemen van TOEFL assessments  kennen we de niveaus van de leerlingen. Door de leerlingen in te delen in niveaugroepen en door gebruik te maken van lesmaterialen waarbij differentiatie goed mogelijk is, krijgt elke leerling op niveau les.

Het bestuur wil alle scholen stimuleren om deel te nemen aan internationaliseringsactiviteiten, zowel met hun leerkrachten als met hun leerlingen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de leerlingen leren dat ze opgroeien in een context die breder is dan hun leefomgeving. De leerlingen zijn naast inwoner van hun stad of dorp, inwoner van Nederland, Europa en de wereld. Uiteindelijk is het belangrijkste dat elke leerling in de toekomst een plekje vindt in de wereld, waar hij of gelukkig is. Een tweede reden is dat de speerpunten van zowel scholen als bestuur, en de ontwikkelpunten van de leerkrachten, geïnspireerd, beïnvloed en verrijkt kunnen worden door het ondernemen van internationaliseringsactiviteiten.

Door middel van internationaliseringsactiviteiten willen we samen met de andere scholen van OPOHvT een aantal dingen bereiken. Hieronder beschrijven we de visie van Stichting OPO Hof van Twente en de visie op schoolniveau. Met verschillende internationaliseringsactiviteiten willen we een aantal zaken bereiken:

1.            Het verbeteren van de digitale geletterdheid van kinderen en leerkrachten

Bestuursniveau

Alle scholen van OPO maken gebruik van VR, coderen, robotica, en 3D-printen. Laptops en tablets zijn in hoog tempo beschikbaar voor alle leerlingen. De uitdaging ligt natuurlijk in de technische knowhow, maar dat niet alleen. Voor leerlingen is het belangrijk om zowel de mogelijkheden als de uitdagingen van de digitale wereld te leren kennen. Belangrijke thema's zijn kritisch denken, vrijheid van meningsuiting, empathie en respect.

Schoolniveau ICT-geletterdheid

In Azelo zijn de lesmaterialen afgestemd op de behoefte van de leerling. We maken veel gebruik van adaptieve software; het niveau wordt automatisch afgestemd zodat elke leerling het meeste rendement haalt uit de oefeningen. Alle leerlingen werken op een eigen Chromebook en werken met een planning (taakbrief) die aangeboden wordt binnen Office365.
Door leerlingen inzicht te geven in hoe andere landen omgaan met leren op je eigen niveau, beseffen ze dat ook buiten Azelo, buiten hun directe omgeving en dus in andere landen er gelijkgestemden zijn. Door onze leerlingen te laten deelnemen aan online (E-twinning) projecten waarbij ze contact hebben met leerlingen uit andere landen raken ze vertrouwt met online contact leggen. Ze wisselen kennis uit en krijgen inzicht in elkaars culturen. Daarbij verbetert hun vaardigheid in het werken met verschillende digitale middelen. Voorbeelden van materialen waar mee gewerkt wordt zijn een 3Dprinter, robots, VR-brillen en (technisch) lego.

Schoolniveau Digitale geletterdheid

Voor leerlingen is het belangrijk om zowel de mogelijkheden als de uitdagingen van de digitale wereld te leren kennen. Belangrijke thema's zijn kritisch denken, vrijheid van meningsuiting, empathie en respect. In Azelo vinden we dat ieder kind de ruimte moet krijgen om te kunnen groeien op een eigen manier. Door leerlingen aan te moedigen zich op hun eigen manier te ontwikkelen waarbij ze kritisch naar zichzelf en hun omgeving kijken, wordt er vanuit onze visie veel aandacht aan deze thema's besteed.

2.            Kennis en inspiratie opdoen

Bestuursniveau

De scholen van OPO werken hard aan het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht je achtergrond of leer- en/of gedragsproblemen. Het huidige beleid genaamd "passend onderwijs" vormt een uitdaging voor de scholen en leerkrachten, omdat dit beleid ervoor zorgt dat meer kinderen met speciale leerbehoeften op een reguliere basisschool blijven. Leerkrachten kunnen veel leren van goede praktijken van scholen in andere landen, ook over hoe ze een uitdagende leeromgeving kunnen creëren voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

Schoolniveau

Diverse landen in Europa staan hoog aangeschreven als het gaat om Special Educational Needs (De Scandinavische landen staan hier met name bekend om). Er is al veel aandacht voor kinderen met verschillende achtergronden. Elke leerling krijgt de ruimte om te werken aan zijn of haar talenten. Er is veel persoonlijke aandacht voor elke leerling en de leerlingenzorg is zo ingericht dat elk kind gezien wordt.  Daarbij vinden wij in Azelo vanuit onze visie het heel belangrijk dat kinderen met en van elkaar leren. Op schoolniveau wordt er uitgebreid aandacht besteed aan leerlingen die net wat meer ondersteuning nodig hebben om hun doel te bereiken. Leerlingen die meer uitdaging aankunnen, nemen deel aan de werkgroep Meer- en Hoogbegaafd. Leraren in Azelo en binnen OPO doen kennis op in het buitenland over hoe het onderwijs nog beter afgestemd kan worden op het individu. De opgedane kennis wordt op schoolniveau, maar ook binnen de stichting uitgewisseld. Deze krachtige structuur van OPO zorgt ervoor dat alle leerlingen profiteren van de begeleiding van leerkrachten met speciale kennis.


3.            Bewustmaking van diversiteit en Europees burgerschap.

Bestuursniveau

Samenwerken met leerkrachten en kinderen uit andere landen maakt je bewust van het feit dat je een Europees burger bent, naast het feit dat je een burger bent van de plaats en het land waar je woont. Ervaren hoe het is om samen te werken met mensen met een andere culturele achtergrond opent een wereld van mogelijkheden en bevordert respect en wederzijds begrip.

Schoolniveau

Burgerschap en wereldburgerschap krijgen de komende jaren nog meer zichtbaar gestalte in Azelo. Niet alleen samenwerken met de buurt en je eigen omgeving, maar ook met leerkrachten en kinderen uit andere landen maakt je bewust van het feit dat je een Europees burger bent, naast het feit dat je een burger bent van de plaats en het land waar je woont. Ervaren hoe het is om samen te werken met mensen met een andere culturele achtergrond kan bijdragen leveren wederzijds begrip.

4.            Verbetering van het Engels bij de leerkrachten en integratie van praktische toepassingen voor kinderen

Bestuursniveau

De leerkrachten binnen OPO werken aan hun eigen Engelse didactische en pedagogische vaardigheden, want in elke klas wordt Engels onderwezen. Op verschillende scholen zijn teams bezig hun onderwijs meer gedifferentieerd vorm te geven en te experimenteren met manieren om het onderwijs meer te personaliseren, vooral met Engels. Voor kinderen dient een praktische toepassing van hun Engelse vaardigheden, zoals een uitwisseling of een project met kinderen uit andere landen, als motivatie en inspiratie om deze vaardigheden verder te ontwikkelen.

Schoolniveau

Alle leerlingen in Azelo krijgen vanaf groep 1 minimaal één keer in de week een Engelse les van een vakdocent. We merken dat er soms grote verschillen ontstaan op het gebied van Engels, omdat sommige leerlingen ook na schooltijd veel met Engels in aanraking komen. Wij geven daarom vanaf groep 3 leerlingen groep doorbrekend Engelse les. Op deze manier kunnen we het lesaanbod nóg beter op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen aanpassen.
Voor de leerkrachten zijn er diverse mogelijkheden om hun eigen Engelse vaardigheid te verbeteren. Zo is het mogelijk om een taalcursus te volgen en is er binnen OPO een 'speaking club' opgezet, waarbij het Engels in de praktijk wordt geoefend. 

5.            Inspiratie opdoen uit goede praktijkvoorbeelden

Bestuursniveau

Alle scholen van OPO geven tijd en gelegenheid aan kinderen om hun interesses te verkennen en hun talenten te ontwikkelen. De organisatie hiervan vormt een uitdaging. Goede praktijken van andere scholen in Europa kunnen als inspiratie dienen om dit streven nog verder te ontwikkelen.
Het bestuur zal blijven zoeken naar en investeren in mogelijkheden om internationalisering structureel te integreren binnen haar scholen in nauwe samenwerking met de scholen. Internationalisering is een absolute noodzaak om goed onderwijs te geven, kinderen te inspireren en voor te bereiden op het functioneren in de maatschappij van vandaag en morgen.

Schoolniveau

In Azelo kijken we voortdurend naar de ontwikkeling van ons eigen onderwijs. We volgen zo goed mogelijk de meest recente ontwikkelingen in zowel binnen- als buitenland. Hierbij werken we veel samen met onze collega-scholen. Om ons verder te ontwikkelen en goede praktijkvoorbeelden te integreren in ons onderwijs, bezoeken we in Europa andere scholen waarvan we meer kunnen leren of waarmee we ideeën kunnen uitwisselen.  De leerkrachten van team Azelo willen graag een bezoek brengen aan een school elders in Europa waar gepersonaliseerd onderwijs geïmplementeerd is of deelnemen aan een internationale cursus waarbij er aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van een portfolio waarin leerlingen hun groei bijhouden. Dit alles om het onderwijs in Azelo verder te ontwikkelen.